Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Z A W I A D O M I E N I E

O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “J A R O S Z O W I E C” Na podstawie Statutu Spółdzielni § 19 punkt 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Jaroszowiec” zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

NA DZIEŃ 20.06.2024 NA GODZINĘ 1630 Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Jaroszowcu .

Porządek obrad

 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad , w tym odczytanie listy pełnomocnictw .
 3. Wybór Prezydium W. Z. Cz. (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
 4. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej regulamin obrad .
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej .
 7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2023 oraz informacja o bieżącej działalności i zamierzeniach na rok 2024.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok .
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia i zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania Zarządu za 2023 rok ,
  2. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi,
  4. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2023 roku ,

11. Wolne wnioski .

12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowo – Skrutacyjnej.

13. Zakończenie .

Jednocześnie informuje się, że w okresie od 03.06.2024 do 18.06.2024 w godzinach od 9ºº do 14ºº zostaną wyłożone w biurze spółdzielni : bilans i sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 , a także projekty uchwał .

Zarząd prosi o zapoznanie się z treścią i zgłaszanie ewentualnych uwag na piśmie .

Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie jest do pobrania na stronie internetowej spółdzielni lub w biurze spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroszowiec”